X
تبلیغات
زولا

علامیه حذف خشونت علیه زنان همانعطق ۴٨ مورخ ٢٠ دسامبر ١٩٩٣ مجمع ع

چهارشنبه 26 مهر‌ماه سال 1391 ساعت 19:58

اعلامیه حذف خشونت علیه زنان همانعطق ۴٨ مورخ ٢٠ دسامبر ١٩٩٣ مجمع عمومی / اعلام شده در ١٠۴ مجمع عمومی یکشنبه بیست و ششم شهریور 1391 21:11

زنان،
نیب باتوجه به این آه این حقوق و اصول در اسناد المللی، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بی ن المللی حقوق مدنی و
سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، آنوانسیون حذف آلیه اشکال تبعیض علیه زنان و آنوانسیون علیه
شکنجه و سایر رفتار یا 

مجازات بی رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، گرامی داشته شده،
ییاسانش اب این آه اجرای موثر آنوانسیون حذف آلیه اشکال تبعیض علیه زنان به حذف خشونت علیه زنان آمک خواهد آرد و این آه
اعلامیه حذف خشونت علیه زنان، آه در قطعنامه حاضر اعلام و ارائه شده، آن فرآیند را تقویت و تکمیل خواهد آرد،
با ابراز نگرانی از این آه خشونت علیه زنان مانع تحقق برابری، توسعه و صلح، آن گونه آه در برنامه های آیند ه نگرانه نایر وبی برای
پیشبرد زنان به رسمیت شناخته شده، آه در آن مجموعه ای از تدابیر برای مبارزه با خشونت علیه زنان توصیه شد، و برای اجرای
آامل آنوانسیون حذف آلیه اشکال تبعیض علیه زنان،
با تایید این آه خشونت علیه زنان نقض حقوق و آزادی های بنیادی زنان را تشکیل م یدهد و به برخورداری آنان از آن حقوق وآزادی ها
لطمه می زند یا آنها را خنثی می آند، و با نگرانی درباره ناآامی دیرینه برای محافظت و ترویج آن حقوق و آزادی ها در مورد پیشگیری
از خشونت علیه زنان،
با شناسایی این آه خشونت علیه زنان نشانه رابطه قدرت تاریخی نابرابر بین مردان و زنان است، آه به سلطه و خشونت مردان
برزنان و به پیشگیری از پیشرفت آامل زنان منجر شده، و این آه خشونت علیه زنان یکی از ساز و آارهای حیاتی اجتماعی است آه
بر اثر آن زنان در مقایسه با مردان مجبور به قرار گرفتن در موقعیت زیردست می شوند،
با ابراز نگرانی از این آه بعضی از گروه های زنان، زنان متعلق به گروه های اقلیت، زنان بومی، زنان آواره، زنان مهاجر، زنان ساآن
جوامع روستایی یا دور دست، زنان تهیدست، زنان ساآن آسایشگا هها و خانه های سالمندان یا تحت بازداشت، آودآان مؤنث، زنان
معلول، زنان آهنسال، و زنان گرفتار در موقعیت های مناقشه مسلحانه، به ویژه در برابر خشونت آسیب پذیر هستند،
هجیتن ١٩٩٠ مورخ ٢۴ مه ١٩٩٠ شورای اقتصادی و اجتماعی دایر بر شناسایی این / با یادآوری گیری پاراگراف ٢٣ ضمیمه قطعنامه ١۵
امر آه خشونت علیه زنان در خانواده و اجتماع رایج است و ربطی به میزان درآمد، طبقه و فرهنگ ندارد و باید اقدامات فوری و موثر
برای حذف وقوع آن انجام شود،
همانعطق ١٩٩١ مورخ ٣٠ مه ١٩٩١ شورای اقتصادی و اجتماعی، آه شورا در آن ایجاد ساختاری برای سندی / همچنین با یادآوری ١٨
بین المللی را پیشنهاد آرد آه با صراحت به مساله خشونت علیه زنان بپردازد،
شبنج با استقبال از نقشی آه های زنان برای جلب توجه بیشتر به ماهیت، شدت و اهمیت مساله خشونت علیه زنان ایفا
می آنند،
تصرف با نگرانی از این آه ها برای رسیدن زنان به برابری حقوقی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در جامعه، از جمله با خشونت
مداوم و رایج محدود می شود،
یرعت هب با ایمان به این آه با توجه به مطالب فوق نیاز فی روشن و فراگیر درباره خشونت علیه زنان، اعلامیه ای روشن و آشکار درباره
حقوقی آه باید اعمال شوند تا حذف خشونت علیه زنان در تمامی اشکال آن تضمین شود، تعهدی به وسیله آشورها در زمینه
پذیرش مسئولی تهای خود، و تعهدی به وسیله آل جامعه بین المللی برای حذف خشونت علیه زنان وجود دارد،
یم به صورتی جدی اعلامیه حذف خشونت علیه زنان را اعلام دارد و تاآید می آند تلاش های لازم به عمل آید تا همگان از آن اطلاع
یابند و به آن احترام بگذارند:
ماده ١
یعنی هر اقدام خشن متکی برجنسیت است آه منجر به آسیب یا رنج « خشونت علیه زنان » برای مقاصد این اعلامیه، عبارت
جسمی، جنسی یا روانی نسبت به زنان، از جمله تهدید انجام چنین اعمالی، محرومیت اجباری یا خودسرانه از آزادی، چه در زندگی
عمومی یا خصوصی شود یا احتمال دارد منجر شود.
ماده ٢
ب دیابتسین اهنآ هب دانیم خشونت علیه زنان شامل اعمال زیر است اما محدود :
) الف) خشونت جسمی، جنسی و روانی آه در خانواده انجام شود، از جلمه آتک زدن، سوءاستفاده جنسی از آودآان مونث در
خانواده، خشونت مربوط به جهیزیه، برقراری رابطه جنسی اجباری در زندگی زناشویی، ختنه ز نان و سایر رو ش های سنتی زیانبار
برای زنان، خشونت در خارج از چارچوب ازدواج و خشونت ناشی از بهره آشی؛
) ب) خشونت جسمی، جنسی و روانی آه در جامعه رخ می دهد، از جمله تجاوز، سوءاستفاده جنسی، آزار و ارعاب جنسی در محل
آار، در موسسات آموزشی و هر جای دیگر، قاچاق زنان و فحشای اجباری؛
) ج) خشونت جسمی، جنسی و روانی به وسیله دولت یا ناشی از اغماض دولت، و در هر جا آه رخ دهد.
ماده ٣
زنان استحقاق برخورداری برابر از آلیه حقوق بشر و آزادی های بنیادی در زمین ههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی
یا هر زمینه دیگری و قرار گرفتن تحت حمایت این حقوق را دارند. این حقوق عبارت از، از جمله، موارد زیر است.
) الف) حق زیستن؛
) ب) حق برابری؛
) ج) حق آزادی و امنیت انسان؛
) د) حق برخورداری برابر از حمایت قانون؛
) ه) حق آزاد بودن از آلیه اشکال تبعیض؛ (حق قرار نداشتن در معرض هیچ نوع تبعیض)
) و) حق برخوردار بودن از عال یترین معیارهای قابل حصول سلامت و بهداشت جسمی و روانی؛
) ز) حق برخورداری از شرایط عادلانه و مساعد آار؛
) ح) حق قرار نگرفتن در معرض شکنجه، یا سایر رفتار یا مجازات ب یرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز.
ماده ۴
م آشورها باید خشونت علیه زنان را حکوم آنند و نباید به هیچ دستاویز مربوط به رسم، سنت یا دین برای اجتناب از تعهدات خود در
زمینه حذف خشونت متوسل شوند. آشورها باید با استفاده از آلیه امکانات مقتضی و بدون تاخیر سیاست حذف خشونت علیه زنان
را دنبال آنند و به این منظور باید:
) الف) تایید و تصدیق یا پیوستن به آنوانسیون حذف آلیه اشکال تبعیض علیه زنان یا حذف هر قید و شرطی برای این آنوانسیون را،
هر جا آه چنین نکرده اند، مورد بررسی قرار دهند؛
) ب) از شرآت در خشونت علیه زنان خودداری آنند؛
) ج) برای جلوگیری از ارتکاب به اعمال خشونت آمیز علیه زنان، تحقیق درب اره آن، و مجازات عاملان آن، اعم از دول ت ها یا اشخاص
عادی، براساس قوانین ملی تلاش لازم به عمل آورند؛
) ج) برای مجازات و جبران و اصلاح بی عدالتی های تحمیل شده به زنانی آه در معرض خشونت قرار دارند، مجازا ت های آیفری،
مدنی، آاری و اداری در قوانین ملی در نظر بگیرند؛ برای زنانی آه در معرض خشونت قرار دارند باید سازوآارهای اجرای عدالت و،
همان گونه آه در قوانین ملی پیش بینی شده، امکان دادخواهی عادلانه و موثر برای آسیب و رنجی آه برده اند، فراهم آنند؛ آشورها
به علاوه باید حقوق زنان را برای تقاضای خسارت از طریق چنین سازوآارهایی به آنان اطلاع دهند؛
) ه) امکان تهیه و تدوین برنامه های اقدام ملی برای افزایش حمایت از زنان در برابر هر شکل از خشونت، یا گنجاندن مفادی برای این
منظور را در برنامه های اقدام موجود، و هر جا مناسب باشد، با در نظر گرفتن همکار ی ه ایی آه سازما ن های غیردولت ی می توانند
انجام دهند، به ویژه سازمان هایی آه با موضوع خشونت علیه زنان ارتباط دارند، مورد بررسی قرار دهند؛
) و) شیوه های پیشگیرانه و آلیه تدابیر با ماهیت حقوقی، سیاسی، اداری و فرهنگی را آه حمایت از زنان را در برابر هر شکل از
خشونت افزایش می دهد به روشی ف ر اگیر ایجاد، و اطمینان حاصل آنند به علت عدم حساسیت قوانین نسبت به ملاحظات
جنسیتی، و روش های اجرا یا مداخلات دیگر، قربانی شدن زنان تکرار نشود؛
) ز) برای تضمین این آه زنانی آه در معرض خشونت قرار دارند و، هر جا مناسب باشد، فرزندان آنان از آم ک های تخصصی مانند
توانبخشی و بازپروری، یاری در زمینه مراقبت و نگهداری از آودآان، مداوا، مشاوره، و خدمات بهداشتی و اجتماعی، تسهیلات و
برنامه ها، و همچنین ساختار حمایتی، تا حداآثر میزان ممکن با توجه به منابع موجود خود، و هر جا لازم باشد، براساس معیارهای
همکاری بین المللی، برخوردار شوند فعالیت آنند، و آلیه اقدامات مناسب دیگر را برای حمایت و افزایش ایمنی و بازپروری و
توانبخشی جسمی و روانی آنان انجام دهند؛
) ح) در بودجه دولت منابع آافی را برای انجام فعالی تها در زمینه حذف خشونت علیه زنان بگنجانند؛
) ت) اقداماتی برای تضمین این امر انج ام دهند آه ماموران اجرای قانون و مقامات دولتی مسئول اجرای سیاس ت ها در زمینه
پیشگیری، تحقیق و مجازات عاملان خشونت علیه زنان تحت آموزش هایی قرار گیرند آه آنان را نسبت به نیازهای زنان حساس آند؛
) س) آلیه تدابیر لازم را ، به ویژه در زمینه آموزش، به عمل آورند تا الگوهای اجتماعی و آموزشی رفتار مردان و زنان را تغییر دهند و
اصلاح آنند تا پیشداوری ها، رویه ها و عادات عرفی و آلیه رویه ها و عادات دیگر مبتنی بر اندیشه بدتر یا بهتر بودن هر یک از دو
جنسیت و مبتنی بر نقش های آلیشه ای و قالبی برای مردان و زنان حذف شود؛
) ک) از انجام تحقیقات حمایت آنند، اطلاعات و آمار، به ویژه در ارتباط با خشونت داخلی و خانوادگی، مربوط به رواج اشکال متفاوت
خشونت علیه زنان جمع آوری و تدوین آنند و تحقیق درباره دلایل، ماهیت، اهمیت و حساسیت و عواقب خشونت علیه زنان و درباره
تاثیر تدابیر اجرا شده در پیشگیری و جبران خسارت خشونت علیه زنان راتشویق آنند؛ این آمار و یافته های تحقیق برای اطلاع همگان
منتشر خواهد شد؛
) ل) تدابیری در جهت حذف خشونت علیه زنانی آه در مقابل خشونت آسیب پذتر هستند، به عمل آورند؛
) م) در ارائه گزارش هایی آه براساس اسناد و مصوبه های مربوط به حقوق بشر سازمان ملل ملزم به ارائه آنها هستند، اطلاعات
مربوط به خشونت علی زنان و تدابیر به عمل آمده برای اجرای اعلامیه حاضر را بگنجانند؛
) ن) ایجاد و تدوین رهنمودهای مناسب برای یاری به اجرای اصول تعیین شده در اعلامیه حاضر را تشویق آنند؛
) س) نقش مهم جنبش های زنان و سازمان های غیردولتی سراسر جهان را در افزایش آگاهی نسبت به مشکل خشونت علیه زنان و
آاهش این مشکل به رسمیت بشناسند؛
) ع) آار جنبش های زنان و سازمان های غیردولتی را تسهیل و تقویت آرده و با آنها در سطوح محلی، ملی و منطقه ای همکاری آنند؛
) ف) سازمان های بین دولتی منطقه ای را آه عضو آن هستند تشویق آنند تا مساله حذف خشونت علیه زنان را تا آنجا آه مناسب
است در برنامه های خود بگنجانند.
ماده ۵
ارگان ها و آارگزاری های تخصصی نظام ملل متحد، در محدوه حوزه های صلاحیت مربوط به خود، باید به شناسایی و تحقق حقوق و
اصول تعیین شده در اعلامیه حاضر مساعدت آنند و به این منظور باید از جمله اقدامات زیر را انجام دهند:
) الف) همکاری منطقه ای و بین المللی را باتوجه به تعریف برنامه های منطقه ای به منظور مبارزه با خشونت، تبادل تجرب ه ها و تامین
مالی برنامه ریزان مربوط به حذف خشونت علیه زنان تقویت آنند؛
) ب) نشست ها و گردهمایی ها برای ایجاد و افزایش آگاهی بین همه اشخاص نسبت به موضوع حذف خشونت علیه زنان را ترویج و
از آنها حمایت آنند؛
) ج) همآهنگی و مبادله در داخل نظام ملل متحد بین نهادهای معاهده حقوق بشر را برای رسیدگی موثر به مساله خشونت علیه
زنان تقویت آنند؛
) د) در تجزیه و تحلیل هایی آه به وسیله سازمان ها و نهادهای نظام ملل متحد درباره روندها و مشکلات اجتماعی تهیه شده، مانند
گزارش های ادواری درباره اوضاع اجتماعی جهان، بررسی گزارش ها در زمینه خشونت علیه زنان را بگنجانند؛
) ه) همآهنگی بین سازمان ها ونهادهای نظام ملل متحد را به منظور گنجاندن موضوع خشونت علیه زنان در برنام ه های جاری، به
ویژه با اشاره به گروه های زنان آه به خصوص در برابر خشونت آسیب پذیر هستند، تشویق آنند؛
) و) تنظیم و تدوین رهنمودها یا دستورالعمل هایی در ارتباط با خشونت علیه زنان را، با توجه به تدابیری آه در اعلامیه حاضر به آنها
اشاره شده، ترویج و از آنها حمایت آنند؛
) ز) در اجرای ماموریت های خود در زمینه تحقق اسناد و مصوبه های مربوط به حقوق بشر، هر جا مناسب بود مساله حذف خشونت
علیه زنان را مورد توجه قرار دهند؛
) ح) در رسیدگی به موضوع خشونت علیه زنان ، با سازمان های غیردولتی همکاری آنند.
ماده ۶
بسانم هیچ چیز در اعلامیه حاضر نباید بر هیچ مقررات تری اثر بگذارد آه در زمینه حذف خشونت علیه زنان ممکن است در مجموعه
قوانین آشور مربوطه یا در هر آنوانسیون، معاهده بی نالمللی یا هر سند و مصوبه دیگری در آشوری در حال اجرا است

نوشته شده توسط رضا  | لینک ثابت | نظر بدهید

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo