X
تبلیغات
زولا

لامیه حذف اشکال تعصب و تبعیض برمبنای دین یا عقیده همانعطق ٣۶ مور

چهارشنبه 26 مهر‌ماه سال 1391 ساعت 20:03

اعلامیه حذف اشکال تعصب و تبعیض برمبنای دین یا عقیده همانعطق ٣۶ مورخ ٢۵ نوامبر ١٩٨١ مجمع عمومی

اعلامیه حذف اشکال تعصب و تبعیض برمبنای دین یا عقیده
همانعطق ٣۶ مورخ ٢۵ نوامبر ١٩٨١ مجمع عمومی اعلام شده است. / آه در ۵۵
مجمع عمومی،
با توجه به این آه یکی از اصول اساسی منشور ملل متحد مربوط به شرافت و مساوات ذاتی در همه انسان ها است، و این آه همه
آشورهای عضو متعهد شده اند اقدام مشترک و جداگانه با همکاری سازمان ملل به منظور حمایت و تشویق احترام همگانی برای
حقوق بشر و آزادی های بنیادی برای همه و رعایت این حقوق و آزادی ها بدون تمایز از نظر نژاد، جنسیت، زبان یا دین به عمل آورند،
با در نظر گرفتن این آه اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی حقوق بشر، اصول عدم تبعیض و برابری در برابر قانون و
حق آزادی اندیشه، وجدان، دین و عقیده را اعلام می دارند،
با توجه به این آه بی اعتنایی و نقض حقوق بشر و آزادی های بنیادی، به ویژه حق آزادی اندیشه، وجدان، مذهب یا هر اعتقادی،
مستقیم یا غیرمستقیم جنگ ها و رنج های عظیمی برای انسان، به ویژه در جایی آه از آنها به عنوان وسیله مداخله در امور داخلی
آشورهای دیگر استفاده می شود و منجر به ایجاد نفرت بین اقوام و مل تها می شوند، به بار آورد هاند،
با در نظر گرفتن این آه دین یا عقیده، برای هر آسی آه به داشتن هر یک اعتراف م یآند، یکی از عناصر بنیادی در تصور او از زندگی
است و به آزادی دین یا عقیده باید به طور آامل احترام گذاشته و تضمین شود،
با توجه به این آه ارتقای درک ، تسامح و احترام به مسائل مربوط به آزادی دین و عقیده ضروری است و تضمین این آه استفاده از
دین یاعقیده برای مقاصد متضاد با منشور ملل متحد ، سایر اسناد و مصوبه های سازمان ملل متحد و مقاصد و اصول اعلامیه حاضر
غیرقابل قبول است،
با اطمینان به این آه آزادی دین و عقیده باید به دستیابی به هدف های صلح جهانی، عدالت اجتماعی ودوستی بین اقوام و به حذف
ایدئولوژی ها یا شیوه های استعمارگری و تبعیض نژادی مساعدت آند،
با توجه رضایتمندانه به تصویب چند آنوانسیون و به اجرا در آمدن بعضی از آنها، زیرنظر سازمان ملل متحد و آارگزاری های تخصصی،
برای حذف اشکال گوناگون تبعیض،
با نگرانی از نشانه های تعصب و وجود تبعیض در مسائل مربوط به دین یا عقیده آه همچنان در بعضی نواحی جهان آشکار است،
یمامت با تصمیم به انجام آلیه تدابیر لازم برای حذف سریع چنین تعصباتی در اشکال و نشانه های آن و پیشگیری و مبارزه با تبعیض در
زمینه دین یا عقیده،
این اعلامیه حذف تمامی اشکال تعصب و تبعیض مبتنی بر دین و عقیده را اعلام م یدارد.
ماده ١
١ هر آس باید حق آزادی اندیشه، وجدان و دین داشته باشد. این حق باید شامل آزادی برخورداری از دین یا هر عقیده ای به انتخاب
شخص، و آزادی، اعم از فردی یا اجتماعی با دیگران و به طور عمومی یا خصوصی، برای ابراز دین یا عقیده خود به صورت عبادت، به
جا آوردن اجرای مراسم و تعلیم دین باشد.
٢ هیچکس نباید در معرض اجباری قرار گیرد آه به آزادی او برای داشتن دین یا عقیده انتخابی وی لطمه بزند.
٣ آزادی ابراز دین یا عقیده انسان ممکن است فقط در معرض محدودیت هایی قرار گیرد آه در قانون معین شده و برای حمایت از
ایمنی، نظم، سلامت یا اصول اخلاقی یا حقوق و آزاد یهای بنیادی دیگران ضروری است.
ماده ٢
١ هیچکس نباید در معرض تبعیض هیچ آشور، موسسه، گروه اشخاص، یا شخصی در زمین ههای دینی یا عقیده دیگر قرار گیرد.
به معنی هر تمایز، محروم سازی، محدودیت، یا رجحان « تعصب و تبعیض برمبنای دین یا عقیده » ٢ برای مقاصد اعلامیه حاضر، عبارت
برمبنای دین یا عقیده است آه مقصود یا تاثیر آن خنثی آردن یا تضعیف شناسایی، برخورداری یا اعمال حقوق بشر و آزاد ی های
بنیادی برمبنایی برابر باشد.
ماده ٣
تبعیض بین انسان ها برمبنای دین یا عقیده بی حرمتی به حیثیت انسانی و انکار اصول منشور ملل متحد است، و باید به عنوان نقض
حقوق بشر و آزادی های بنیادی آه در اعلامیه جهانی حقوق بشر و به تفصیل در میثاق های بین المللی مربوط به حقوق بشر اعلام
شده، و به عنوان مانعی در برابر روابط دوستانه و مسالمت آمیز بین ملت ها محکوم شود.
ماده ۴
١ همه آشورها باید برای پیشگیری و حذف تبعیض برمبنای دین و عقیده، در جهت شناسایی، اعمال و برخورداری از حقوق بشر و
آزادی های بنیادی در تمام یحوزه های زندگی مدنی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اقدامات موثر انجام دهند.
٢ همه آشورها باید هر جا ضروری باشد هر آوششی برای وضع یا لغو قوانین به منظور پیشگیری از هر تبعیضی در این زمینه به
عمل آورند و برای مبارزه با تعصب و عدم تسامح در زمینه های دین یا سایر اعتقادات در این مساله، تمامی اقدامات مناسب را انجام
دهند.
ماده ۵
١ والدین یا برحسب مورد، اولیای قانونی آودک حق دارند زندگی در خانواده را مطابق با دین یا عقیده خود سازمان دهند و آن نوع
آموزش اخلاقی را در نظر داشته باشند(واعمال آنند) آه معتقدند آودک باید براساس آن پرورش یابد.
٢ هر آودآی باید از حق دسترسی داشتن به آموزش در مساله دین یا عقیده مطابق آمال والدین یا، برحسب مورد، اولیای قانونی
خود برخوردار باشد و نباید وادار شود تحت آموزشی درباره دین یا عقیده برخلاف آمال والدین قانونی خود قرار گیرد، و در این مورد
تامین بهترین منافع آودک باید مدنظر باشد.
٣ از آودک باید در برابر هر شکل تبعیض ناشی از دین یا عقیده حمایت شو د . او باید با روحیه همدلی و تفاهم، مدارا و تسامح،
دوستی بین مردم، صلح و برادری همگانی، احترام به آزادی دین یا عقیده دیگران، و با آگاهی آامل نسبت به این آه نیرو و استعداد
او باید وقف خدمت به همنوعانش باشد، پرورش یابد.
۴ در مورد آودآانی آه تحت مراقبت والدین یا اولیای قانونی خود قرار ندارند، باید توجه لازم به خواست ه های ابراز شده آنان یا هر
مدرک دیگر از خواسته های آنان در مساله دین یا عقیده مبذول شود و در این مورد تامین بهترین منافع آودک مدنظر باشد.
۵  عمل به مراسم دین یا عقیده ای آه آودک با آن پرورش داده م یشود، با در نظر گرفتن ماده یک، پارگراف ٣، اعلامیه حاضر نباید
برای سلامت جسم ییا روانی یا رشد آامل او مضر باشد.
ماده ۶
براساس ماده یک اعلامیه حاضر، و به پیروی از مفاد ماده یک، پاراگراف ٣، حق برخورداری از آزادی اندیشه، وجدان، یا عقیده باید
متضمن، از جمله، آزادی های زیر باشد:
الف) عبادت یا اجتماع در ارتباط با دین یا عقیده، و ایجاد و نگهداری اماآنی برای این مقاصد؛
ب) ایجاد و نگهداری موسسات خیریه یا انساندوستانه مناسب؛
ج) ساختن، اآتساب و استفاده به میزان آافی از مواد و مطالب لازم برای انجام مراسم یا تشریفات دین یا عقیده؛
نوشتن، انتشار و پخش نشریات مربوطه در این زمینه ها؛
ه ( تعلیم دادن مذهب یا عقیده در اماآن مناسب برای این مقاصد؛
و) خواستن و دریافت مساعدت های مالی داوطلبانه و آمک های دیگر از افراد و موسسات؛
ز) تربیت آردن، انتصاب، انتخاب یا معرفی از طریق جانشینی رهبران مناسب مورد نیاز براساس ضروریات و معیارهای هر دین یا
عقیده؛
ح) رعایت ایام استراحت و بزرگداشت تعطیلات و مراسم براساس احکام دین یا عقیده انسان؛
ت) برقراری و حفظ ارتباطات با افراد و جوامع در مسائل دینی و ایمانی در سطوح ملی و بین المللی.
ماده ٧
حقوق و آزادی هایی آه در اعلامیه حاضر اعلام شده باید چنان با قوانین ملی سازگار باشد آه هر آس بتواند در عمل از چنین حقوق
و آزادی هایی برخوردار شود.
ماده ٨
هیچ موضوعی در اعلامیه حاضر نباید به گونه ای تفسیر شود آه حقوق تعریف شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های
بین المللی حقوق بشر را محدود یا از اهمیت آنها آم آند.د)

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo